Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens

 

Bepaal de juiste immigratieprocedure:

Immigratieprocedures gaan over toegang en legaal verblijf; dus of uw gast de grens over mag naar Nederland en vervolgens of hij tijdens het verblijf in Nederland legaal verblijf heeft. Afhankelijk van zijn nationaliteit heeft uw gast een inreisvisum en/of verblijfsvergunning nodig. Na aankomst heeft hij doorgaans ook wat formaliteiten af te handelen. Welke procedure van toepassing is, is in de eerste plaats afhankelijk van zijn nationaliteit en verblijfsduur.

Bepaal aan de hand van iemands nationaliteit, verblijfsduur en verblijfsdoel welke procedures van toepassing zijn.

Twee tools om u hierbij te helpen:

 1. Immigratieprocedures per nationaliteit, dec 2018 pdf (81.73 KB)  
 2. Welke verblijfsvergunning en werkgunning hebt u nodig (bezoek hiervoor de Engelstalige informatie voor onderzoekers)

 

EU/EER onderdanen en Zwitsers

Gasten uit EU-/EER-landen en Zwitserland mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben dus geen inreisvisum of verblijfsvergunning nodig (vrij verkeer van personen). Zij hebben ook vrije toegang tot de arbeidsmarkt (vrij verkeer van werknemers). U hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Toch hebben ook deze gasten te maken met een aantal formaliteiten. Zie het overzicht hieronder.

Procedures die gelden voor EU-/EER- en Zwitserse onderdanen (inclusief Kroaten per 1 juli 2018)

 • Verblijf korter dan 4 maanden:
  • Uw gast hoeft niets te doen. Inschrijven bij de IND is niet nodig.
 • Verblijf vanaf 4 maanden:
  • Uw gast moet zich inschrijven bij de gemeente waar hij woont. Hiermee verkrijgt uw gast ook automatisch een BSN.

Voor meer informatie kunt terecht op de website van de Rijksoverheid.

 

 

Kort verblijf:

Een kort verblijf wordt gedefinieerd als een verblijf van maximaal 90 dagen. Let op: 3 maanden is doorgaans langer dan 90 dagen. Afhankelijk van de nationaliteit van uw gast moet er een inreisvisum worden aangevraagd. Voor een kort verblijf heet een inreisvisum een Schengenvisum of Visum Kort Verblijf (VKV). Voor een langer verblijf heet een inreisvisum een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf). 

Vrije termijn

Personen die op basis van hun nationaliteit geen VKV hoeven aan te vragen, mogen maximaal 90 dagen binnen 180 dagen in Nederland verblijven zonder visum. Dit wordt 'verblijf in de vrije termijn' genoemd. Deze groep moet wel in het bezit zijn van een geldig paspoort of ander geldig grensonverschrijdingsdocument.

Schengenvisum / Visum Kort verblijf (VKV)

Een Schengenvisum is een sticker in het paspoort, wat doorgaans toegang geeft tot de gehele Schengenregio voor een maximale termijn van 90 dagen binnen 180 dagen. Het visum wordt in beginsel aangevraagd op de Nederlandse post in het land van bestendig verblijf. Het Schengenvisum is een Europees product dat wordt geregeld in Europese regelgeving. In sommige gevallen kan een zogenaamd 'territoriaal beperkt' visum worden afgegeven dat alleen voor een enkel land geldig is, maar dat is uitzonderlijk.

De VKV kan voor één inreis (single entry) of voor meerdere inreizen (multiple entry) worden afgegeven. De houder van een single entry VKV, kan voor één inreis éénmalig het Schengengebied inreizen en vervolgens binnen het gebied rondreizen zolang het visum geldig is. Verlaat hij echter het Schengengebied terwijl de geldigheidsduur nog niet verstreken, dan zal er toch een nieuwe VKV moeten worden aangevraagd als hij opnieuw het Schengengebied wil in komen.

De houder van een multiple entry visum mag vrij reizen binnen het hele Schengengebied en kan ook meerdere malen het Schengengebied in en uit reizen. Uw gast hoeft de 90 dagen dus niet in een keer 'op te nemen'. Als hij een zogenoemd multiple entry visum heeft, mag hij binnen de geldigheidsduur van het visum zo vaak als hij wil naar het Schengengebied reizen, zolang het totaal aantal dagen van verblijf binnen het Schengengebied de 90 dagen niet overschrijdt.

Over het algemeen wordt een multiple entry visum afgegeven met een geldigheid van maximaal 180 dagen. Het totale verblijf binnen de geldigheid van het visum mag dan niet langer duren dan de op het visum vermelde periode. In enkele gevallen wordt een multiple entry visum afgegeven voor een periode langer dan 180 dagen. Dan mag de houder, gedurende de geldigheid van het visum, meer dan 90 dagen in het Schengengebied verblijven, mits binnen geen enkele periode van 180 dagen, het verblijf 90 dagen overschrijdt.

 

 

Deze sticker is een VKV, indien bij ‘type visum’ de letter C vermeld staat

Bron: verkregen van Vreemdelingenpolitie Haaglanden

Maximale duur - 90 in 180 dagen regel

De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest.Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

Het Schengenvisum is van de datum van afgifte in principe 6 maanden geldig. Het verblijf in het Schengengebied moet binnen deze 6 maanden plaatsvinden. De terugreis mag dus niet na de uiterste geldigheidsdatum plaats vinden.

De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of iemand's verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

Lees meer over het Schengenvisum

Uw gast wil toch langer dan 90 dagen blijven

In beginsel geldt dat uw gast dan met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) had moeten inreizen. Iemand die met een Schengenvisum/ Visum Kort Verblijf is ingereisd, kan namelijk nooit een verblijfsvergunning aanvragen. Uw gast moet in dit geval terug naar zijn land van herkomst om een MVV aan te vragen.

Bekijk de informatie over de machtiging tot voorlopig verblijf onder 'Lang verblijf' voor meer informatie.

In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn om een Schengenvisum met enkele weken te verlengen. Bekijk voor meer informatie de website van de IND.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen TWV aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV. Zo niet dan moet u een TWV aanvragen.

Lees meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV.

Let op: stage wordt ook gezien als arbeid. Het is dan ook noodzakelijk om na te gaan of een TWV voor stage verplicht is, of dat er kan worden volstaan met de BUWAV stageovereenkomst.

 

Lang verblijf:

In het Vreemdelingenrecht wordt met lang verblijf een verblijf bedoelt langer dan 90 dagen. Bij een lang verblijf is het Nederlandse recht van toepassing. Welke procedure van toepassing op uw gast is afhankelijk van zijn of haar nationaliteit en wat de persoon komt doen in Nederland. De nationaliteit bepaald welke procedure doorgelopen moet worden, en de werkzaamheden bepalen voor welk verblijfsdoel er een (eventuele) verblijfsvergunning moet worden aangevraagd.

Wanneer uw (niet EU-)gast langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, wordt het verblijf aangemerkt als lang verblijf. Uw gast heeft dan een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Op lang verblijf is de Nederlandse Vreemdelingenwet van toepassing. De Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) voert de Vreemdelingenwet uit, zij bepalen of iemand een verblijfsvergunning krijgt.

Is uw gast EU-EER- of Zwitsers onderdaan, dan heeft hij geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen en werken.

Wat is een verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning ziet eruit als een plastic kaart ter grootte van een bankpasje. Met dit document toont uw gast aan dat hij legaal in Nederland verblijft. Een verblijfsvergunning wordt altijd voor een bepaald doel verleend. bv studie, werken als kennismigrant etc. Met de verblijfsvergunning kan uw gast Nederland in- en uitreizen. Ook mag hij door het Schengengebied reizen. Het verblijf in andere Schengenlanden is echter beperkt tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als uw gast langer in een ander Schengenland wil verblijven, zijn de lokale immigratieprocedures van dat land van toepassing.

Soepele procedures van toepassing

Voor wetenschappelijk personeel zijn twee verblijfsvergunningen van toepassing met versoepelde administratieve procedures en voordelige voorwaarden:

 1. Kennismigrantenregeling
 2. Onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801
 

Aanvraag verblijfsvergunning

Alleen een werkgever/gastinstelling kan een verblijfsvergunning voor wetenschappelijk personeel aanvragen. Daarvoor moet de werkgever/ gastinstelling wel eerst bij de IND geregistreerd zijn als erkend referent.

 

More information

Inschrijving basisregistratie personen

Als uw gast langer dan vier maanden in Nederland zal verblijven, moet hij zich registreren bij de gemeente waarin hij woont. Dit is een verplichte procedure, ongeacht de nationaliteit van uw gast. Als uw gast binnen Nederland verhuist, moet hij de nieuwe gemeente hiervan op de hoogte stellen.

De inschrijving vindt plaats op het stadhuis, meestal alleen op afspraak. Als uw gast zijn partner en/of kinderen ook in wil schrijven, moeten zij in persoon aanwezig zijn bij deze afspraak. Er zijn geen kosten verbonden aan de BRP-registratie.

De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De informatie in de BRP is leidend voor organisaties als de Belastingdienst, de IND en de Sociale Verzekeringsbank. Dit betekent dat zij de gegevens gebruiken zoals die in de BRP vermeld staan. Zij baseren hun beslissingen op de gegevens zoals vermeld in de BRP. Het is daarom belangrijk dat uw gasten alle wijzigingen zoals een verhuizing, zo snel mogelijk doorgeven aan de (nieuwe) gemeente.

Voordat inschrijving plaats kan vinden, moet de betrokkene zich identificeren aan de hand van een geldig paspoort, een geldige Europese identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs (een Nederlandse verblijfsvergunning is ook een geldig identiteitsbewijs, een rijbewijs is geen geldig identificatiemiddel).

Het hebben van rechtmatig verblijf in Nederland is een voorwaarde voor inschrijving in de BRP.

Alleen vreemdelingen met rechtmatig verblijf kunnen recht hebben op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen.

Uitgangspunt van de BRP is dat het betrouwbare informatie moet leveren. De informatie over personen moet gebaseerd zijn op officiële stukken waaruit de gegevens blijken. Een buitenlandse akte die wordt overlegd, moet in beginsel gelegaliseerd of van een apostille voorzien zijn. Soms moet deze ook geverifieerd zijn. Dat is vastgelegd in de legalisatie- en verificatiecirculaire. Het feit dat iemand geen documenten zoals een geboorteakte of een huwelijksakte kan overleggen, is echter geen reden om iemand niet in te schrijven. Zoals deze documenten niet zijn overgelegd kan de vreemdeling bijvoorbeeld niet in Nederland trouwen, of zijn in Nederland geboren kinderen laten registreren als zijnde zijn kinderen.

Persoonsgegevens in de BRP

De Basisregistratie personen (BRP) houdt de persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont. Ook de persoonsgegevens van Nederlanders in het buitenland staan erin (Registratie Niet Ingezetenen). In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

BRP vs. IND

De BRP is leidend als het gaat om het gebruik van algemene persoonsgegevens. Dit betekent dat de IND de registratie in de BRP volgt. Bijvoorbeeld in de schrijfwijze van de naam op het verblijfsdocument. Tegelijk is voor de inschrijving in de BRP het rechtmatig verblijf een vereiste. Met andere woorden, de processen van inschrijving in de BRP en de aanvraag om een verblijfsvergunning bij de IND zijn nauw met elkaar verweven. Gemeenten en de IND hebben hierover een aantal afspraken gemaakt.

Kort gezegd komt het erop neer dat de vreemdeling die eerst naar de gemeente gaat en nog geen rechtmatig verblijf kan aantonen toch een voorlopige aangifte bij de BRP kan doen. Van deze aangifte krijgt hij van de gemeente een 'Bewijs van Bekendmaking’ (BvB) in de GBA mee. Daarmee gaat hij naar de IND waar hij zijn verblijfsvergunning aanvraagt. De IND gebruikt de persoonsgegevens op dit BvB in de verwerking van de aanvraag. De IND tekent op het BvB aan dat de vreemdeling een bewijs van rechtmatig verblijf heeft en stuurt aan de gemeente het BvB retour. De gemeente kan nu de aangifte van verblijf en adres verwerken. Indien de gemeente het BvB met aantekening van de IND niet terug ontvangt dan zal de gemeente de inschrijving in de BRP moeten weigeren wegens gebrek aan rechtmatig verblijf.

In het algemeen worden vreemdelingen door de IND geadviseerd zich eerst bij de gemeente te melden. Verder is tussen de IND en de BRP afgesproken dat alvorens een vreemdelingendocument (verblijfspasje) wordt aangevraagd er eerst een check wordt gedaan of de gegevens overeenkomen met de BRP.

Aparte route voor wetenschappelijk personeel - Gemeenten zijn echter niet verplicht de beschreven procedure te volgen. In de praktijk is het veelal gebleken dat het praktisch is om eerst het verblijfsrecht te regelen voordat de inschrijving in de BRP plaatsvindt. De afgelopen jaren is daarom in de praktijk een andere route ontstaan voor buitenlandse studenten en wetenschappelijk personeel. In tegenstelling tot de reguliere vreemdeling wordt bij hen de aanvraag om een verblijfsvergunning verzorgd door het bedrijf of de instelling. Bij toepassing van één van de versnelde adviesprocedures stuurt de IND na ontvangst van de aanvraag binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Hiermee kan de arbeidsmigrant zich bij de GBA melden. In veel gevallen kan de arbeidsmigrant zijn inschrijving in de GBA direct definitief in orde maken omdat de ontvangstbevestiging geaccepteerd wordt als bewijs van het rechtmatig verblijf. Dit maakt een voorlopige inschrijving bij de gemeente overbodig.

Meer informatie over BSN, BRP, RNI en DigiD (English).

 

 

Legalisatie

Hoe een document kan worden gelegaliseerd wordt beschreven op de Engelstalige site voor onderzoekers. Als u als werkgever te maken heeft met een gelegaliseerd document dat u moet nakijken, dan is het belangrijk dat er of een apostille op staat, óf een stempel van de Nederlandse consulaire dienst (de stempel met de twee leeuwen). Ook moet het document vertaald zijn door een beedigd vertaler naar één van de officiele talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits.  

 

Op de Engelstalige pagina's staat meer informatie over:

 • Ambassades
  • Dit is met name relevant als de gast een Schengenvisum of MVV moet aanvragen.
 • Legalisatie
  • Sommige documenten moeten gelegaliseerd zijn om in Nederland gebruikt te kunnen worden. Dit is meestal niet van toepassing op de immigratieprocedure. Het komt vaker voor bij inschrijving bij de gemeente (gelegaliseerde geboorteakte) en bij familie-aangelegenheden (trouwen, geboorte van een kind).

BACK TO Information for employers