Train, Jurgen Huiskens

BACK TO Werkvergunningen (TWV)

TWV-vrijstellingen wetenschappelijk personeel

Voor vreemdelingen in het hoger onderwijs (zoals wetenschappers en gastdocenten) en andere gebieden met personeelsschaarste gelden soepelere regels dan voor reguliere arbeidsmigranten.  Nederland heeft deze vreemdelingen juist hard nodig om de concurrentiepositie op bepaalde gebieden (zoals onderzoek) te behouden of te verbeteren.

In de meeste gevallen is een vreemdeling die bij uw onderwijsinstelling, bedrijf of onderzoeksinstituut wetenschappelijk onderzoek gaat doen of als gastdocent aan de slag gaat daarom vrijgesteld van de TWV-plicht.

Algemene vrijstellingen

Voor een aantal groepen vreemdelingen geldt een algemene vrijstelling van de TWV-plicht. Zij zijn, zoals dat heet, vrij op de arbeidsmarkt:

  1. Arbeidsmigranten afkomstig uit de EU/EER, Zwitserland.
  2. Arbeidsmigranten die 5 jaar aaneengesloten over een voor arbeid geldige verblijfsvergunning hebben beschikt en hun hoofdverblijf daarna niet buiten Nederland verplaatst hebben;

Specifieke vrijstellingen voor wetenschappelijk personeel

De volgende categorieen wetenschappelijk personeel hebben geen TWV nodig: 

  • Kennismigranten (vreemdelingen met een verblijfsvergunning Kennismigrant)
  • Onderzoekers met een verblijfsvergunning 'Onderzoeker in het kader van de richtlijn 2018/601
  • Docenten, onderzoekers of wetenschappelijk personeel die voor maximaal 3 jaar aan uw instelling komen doceren. Hieronder vallen dus ook kortverblijvende docenten, (onbezoldigde) onderzoekers én wetenschappelijk personeel.
  • Bezoeken die vallen onder een zakelijke bespreking. Deze bezoeken kunnen maximaal 13 weken duren binnen een tijdsbestek van 52 weken. Een Promotie-ceremonie valt binnen deze categorie.

In alle andere gevallen moet u voor een buitenlandse gast die bij u arbeid komt verrichten wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. 

Student-assistenten vallen niet onder de vrijstelling voor wetenschappelijk personeel, zoals neergelegd in art.1 lid1 sub I BUWAV. Onder wetenschappelijk personeel worden personen bedoeld die werkzaamheden verrichten die thuishoren binnen het takenpakket van iemand die op een universiteit onder de UFO functiecode 01 thuishoort. Hieronder vallen bijvoorbeeld universitaire docenten, onderzoekers en promovendi.

Wetgeving TWV

De volgende wet- en regelgeving regelt of er een TWV aangevraagd moet worden en zo ja, aan welke voorwaarden voldaan moeten worden en of er versoepelde regels van toepassing zijn.

  • WAV - Wet Arbeid Vreemdelingen
  • BUWAV - Besluit Uitvoering WAV
  • RuWAV - Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

De meest recente versie van deze wet- en regelgeving is te vinden op de website wetten.nl