Skip to main content
Netherlands

BRP-inschrijving

[[{"fid":"23573","view_mode":"default","attributes":{"alt":"Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens","title":"Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens","height":"342","width":"1440","class":"media-element file-default ecl-media-container__media","data-picture-mapping":"picture_stage_content"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens","data-picture-mapping":"picture_stage_content"},"type":"media"}]]

BRP-inschrijving

Deze pagina bevat informatie over de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Deze procedure is van toepassing op gasten die minimaal vier maanden in Nederland zullen verblijven.

BRP vervangt GBA

De Basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) vervangen. In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland en van Nederlanders in het buitenland. 

Voor wie?

Als uw gast langer dan vier maanden in Nederland zal verblijven, moet hij zich registreren bij de gemeente waarin hij woont. Dit is een verplichte procedure, ongeacht de nationaliteit van uw gast. Als uw gast binnen Nederland verhuist, moet hij de nieuwe gemeente hiervan op de hoogte stellen.

De inschrijving vindt plaats op het stadhuis, meestal alleen op afspraak. Als uw gast zijn partner en/of kinderen ook in wil schrijven, moeten zij in persoon aanwezig zijn bij deze afspraak. Er zijn geen kosten verbonden aan de BRP-registratie.

De Basisregistratie Personen

De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De informatie in de BRP is leidend voor organisaties als de Belastingdienst, de IND en de Sociale Verzekeringsbank. Dit betekent dat zij de gegevens gebruiken zoals die in de BRP vermeld staan. Zij baseren hun beslissingen op de gegevens zoals vermeld in de BRP. Het is daarom belangrijk dat uw gasten alle wijzigingen zoals een verhuizing, zo snel mogelijk doorgeven aan de (nieuwe) gemeente.

Voordat inschrijving plaats kan vinden, moet de betrokkene zich identificeren aan de hand van een geldig paspoort, een geldige Europese identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs (een Nederlandse verblijfsvergunning is ook een geldig identiteitsbewijs, een rijbewijs is geen geldig identificatiemiddel).

Het hebben van rechtmatig verblijf in Nederland is een voorwaarde voor inschrijving in de BRP.

Alleen vreemdelingen met rechtmatig verblijf kunnen recht hebben op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen.

Uitgangspunt van de BRP is dat het betrouwbare informatie moet leveren. De informatie over personen moet gebaseerd zijn op officiële stukken waaruit de gegevens blijken. Een buitenlandse akte die wordt overlegd, moet in beginsel gelegaliseerd of van een apostille voorzien zijn. Soms moet deze ook geverifieerd zijn. Dat is vastgelegd in de legalisatie- en verificatiecirculaire. Het feit dat iemand geen documenten zoals een geboorteakte of een huwelijksakte kan overleggen, is echter geen reden om iemand niet in te schrijven. Zoals deze documenten niet zijn overgelegd kan de vreemdeling bijvoorbeeld niet in Nederland trouwen, of zijn in Nederland geboren kinderen laten registreren als zijnde zijn kinderen.

Persoonsgegevens in de BRP

De Basisregistratie personen (BRP) houdt de persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont. Ook de persoonsgegevens van Nederlanders in het buitenland staan erin (Registratie Niet Ingezetenen). In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

BRP vs. IND

De BRP is leidend als het gaat om het gebruik van algemene persoonsgegevens. Dit betekent dat de IND de registratie in de BRP volgt. Bijvoorbeeld in de schrijfwijze van de naam op het verblijfsdocument. Tegelijk is voor de inschrijving in de BRP het rechtmatig verblijf een vereiste. Met andere woorden, de processen van inschrijving in de BRP en de aanvraag om een verblijfsvergunning bij de IND zijn nauw met elkaar verweven. Gemeenten en de IND hebben hierover een aantal afspraken gemaakt.

Kort gezegd komt het erop neer dat de vreemdeling die eerst naar de gemeente gaat en nog geen rechtmatig verblijf kan aantonen toch een voorlopige aangifte bij de BRP kan doen. Van deze aangifte krijgt hij van de gemeente een 'Bewijs van Bekendmaking’ (BvB) in de GBA mee. Daarmee gaat hij naar de IND waar hij zijn verblijfsvergunning aanvraagt. De IND gebruikt de persoonsgegevens op dit BvB in de verwerking van de aanvraag. De IND tekent op het BvB aan dat de vreemdeling een bewijs van rechtmatig verblijf heeft en stuurt aan de gemeente het BvB retour. De gemeente kan nu de aangifte van verblijf en adres verwerken. Indien de gemeente het BvB met aantekening van de IND niet terug ontvangt dan zal de gemeente de inschrijving in de BRP moeten weigeren wegens gebrek aan rechtmatig verblijf.

In het algemeen worden vreemdelingen door de IND geadviseerd zich eerst bij de gemeente te melden. Verder is tussen de IND en de BRP afgesproken dat alvorens een vreemdelingendocument (verblijfspasje) wordt aangevraagd er eerst een check wordt gedaan of de gegevens overeenkomen met de BRP.

Aparte route voor wetenschappelijk personeel

Gemeenten zijn echter niet verplicht de beschreven procedure te volgen. In de praktijk is het veelal gebleken dat het praktisch is om eerst het verblijfsrecht te regelen voordat de inschrijving in de GBA plaatsvindt. De afgelopen jaren is daarom in de praktijk een andere route ontstaan voor buitenlandse studenten en wetenschappelijk personeel. In tegenstelling tot de reguliere vreemdeling wordt bij hen de aanvraag om een verblijfsvergunning over het algemeen verzorgd door het bedrijf of de instelling. Bij toepassing van één van de versnelde adviesprocedures stuurt de IND na ontvangst van de aanvraag binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Hiermee kan de arbeidsmigrant zich bij de GBA melden. In veel gevallen kan de arbeidsmigrant zijn inschrijving in de GBA direct definitief in orde maken omdat de ontvangstbevestiging geaccepteerd wordt als bewijs van het rechtmatig verblijf. Dit maakt een voorlopige inschrijving bij de gemeente overbodig.

Meer informatie over BSN, BRP, RNI en DigiD (English).