Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

Uniek sociaal zekerheidsstelsel

In Nederland kennen we een uniek sociaal zekerheidsstelsel dat is opgedeeld in een aantal soorten verzekeringen/voorzieningen. Voor iedere categorie gelden andere regels. Hier staat in grote lijnen weergegeven uit welke voorzieningen ons stelsel is opgebouwd.

1. Volksverzekeringen

De volksverzekeringen bieden een financieel vangnet voor inkomensrisico's van algemene aard. Onder de volksverzekeringen vallen de algemene ouderdomswet (AOW), algemene nabestaandenwet (ANW), algemene kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Iemand die onder de volksverzekeringen valt, valt ook onder de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Bijzonderheid: Dat iemand géén sociale premies afdraagt staat er niet aan in de weg dat de persoon verzekerd kan zijn. Je bent verzekerd als je in Nederland ingezetene bent of onder de loonbelastingwetgeving valt.

2. Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen dekken de inkomensrisico's bij het verrichten van arbeid. Ze zijn met name gericht op mensen die hun werkzaamheden in dienstverband verrichten. Werknemersverzekeringen zijn de ziektewet (ZW), werkloosheidswet (WW) en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Bijzonderheid: iemand die wel werkzaamheden verricht, maar dit niet doet binnen een dienstverband, zal in de meeste gevallen geen dekking kennen voor deze verzekeringen.

3. Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen bieden een financieel vangnet voor het ontbreken van inkomen. Een sociale voorziening is bijvoorbeeld de wet werk en bijstand (WWB).

4. Toeslagen

De overheid biedt lagere inkomens een compensatie aan voor algemene gebruikelijke kosten. Er zijn vier toeslagen: de huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget.