You are here: Home Employers (in Dutch) Werkvergunning Aanvraagprocedure
Info

Aanvraagprocedure

25 Sep 2014

Niet de vreemdeling, maar u als werkgever moet voor uw buitenlandse werknemer een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Hoe u dat moet doen en wat er kan gebeuren als u in gebreke blijft, leest u hier.

De behandeling van een TWV-aanvraag

U dient de aanvraag voor een TWV in bij het Bureau Tewerkstellingsvergunningen van het UWV in Zoetermeer. Het UWV heeft een wettelijke termijn van vijf weken om een beslissing te nemen op een TWV-aanvraag. Deze periode gaat in op het moment dat de aanvraag volledig ingediend is.

Als de aanvraag niet alle benodigde documenten bevat, dan attendeert het UWV u daarop en stelt u in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk behandeld en volgt een beslissing. Als die positief is, stuurt het UWV de TWV per post op naar u als werkgever.  

Tegen een negatieve beslissing kunt u of de betrokken vreemdeling bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen vier weken nadat de beschikking is verzonden. Als het bezwaarschrift te laat wordt ingediend, wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en daardoor niet inhoudelijk behandeld. Er wordt dan ook geen TWV afgegeven.

Samenhang verblijfs- en tewerkstellingsprocedures

De procedures rond het verblijfsrecht (VKV, MVV, verblijfsvergunning) hebben andere doelstellingen en worden door andere instanties uitgevoerd dan de procedure voor een TWV. Er bestaat echter wel een koppeling tussen die twee.
 
Als het verblijfsdoel arbeidsgerelateerd is en de vreemdeling TWV-plichtig is, dan zullen de immigratieautoriteiten de inreisvisa en/of verblijfsdocumenten pas verstrekken als er een tewerkstellingsvergunning afgegeven is.
 
Omgekeerd vraagt het UWV om een bewijs dat er een aanvraag om de juiste inreisvisa en/of verblijfsdocumenten is ingediend, voordat zij een TWV-aanvraag in behandeling neemt.  

Vereenvoudiging van twee procedures - GGVA

Om de verblijfs- en tewerkstellingsprocedures te vereenvoudigen kunt u per 1 april 2014, gebruik maken van de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GGVA). De GGVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GGVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (TWV) in één vergunning.

Medewerkers van de IND en het UWV bekijken de aanvraag, maar er volgt één beslissing, als het goed is binnen vijf weken. Vooralsnog kunt u kiezen of u de aanvragen afzonderlijk indient bij het UWV en de IND of gebruikmaakt van het Digitaal Loket Arbeidsmigratie. 

Boete bij illegaal tewerkstellen

Het is niet toegestaan om uw werknemer met de werkzaamheden te laten beginnen voordat de TWV is toegekend. Werkgevers die TWV-plichtige buitenlandse werknemers arbeid laten verrichten zonder dat zij in bezit zijn van een TWV riskeren een boete van € 12.000 per illegaal tewerkgestelde vreemdeling.

Document Actions

Work permit