You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Wijzigingen 30%-regeling vanaf 1 januari 2012
Info

Wijzigingen 30%-regeling vanaf 1 januari 2012

26 Jan 2012

Per 1 januari 2012 wordt de 30%-regeling op belangrijke punten aangepast. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse kenniswerkers die in Nederland in dienst treden. De Nederlandse werkgevers van deze kenniswerkers kunnen de extra kosten die de werknemer moet maken om naar Nederland te komen onbelast vergoeden.

Specifieke details van de wijzigingen zijn nog niet bekend. Daarom berichten we u nu alleen over de grote lijnen.

Belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2012:

  1. De specifieke deskundigheid wordt getoetst op basis van een salarisnorm. Voor wetenschappers is hierop een uitzondering gemaakt.
  2. De looptijd is teruggebracht van 10 naar 8 jaar.
  3. De kortingsregel wordt getoetst over een periode van 25 jaar in plaats van 10 jaar.
  4. De laatste werkdag geldt als einde van de looptijd.
  5. Medewerkers woonachtig op een afstand van maximaal 150 kilometer buiten de Nederlandse grens worden uitgesloten van de regeling.
  6. Buitenlandse promovendi in Nederland kunnen na hun promotie toch in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

a. Specifieke deskundigheid

Voor het aantonen van specifieke deskundigheid geldt vanaf 1 januari 2012 alleen een toetsing van het salaris. Alleen medewerkers met een belastbaar jaarloon van € 35.000 of hoger komen in aanmerking voor de 30%-regeling. Wetenschappers zijn uitgezonderd van de salarisnorm.

Ook parttimers moeten voldoen aan de salarisnorm, waarbij loon uit andere deeltijdfuncties wordt meegenomen. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het jaar mag het belastbaar loon naar rato worden berekend.

Uitzonderingen

Voor hoogopgeleiden op masterniveau jonger dan 30 jaar geldt een verlaagde salarisnorm van € 26.605, tot het jaar waarin ze 30 worden.
Voor wetenschappers geldt een algehele vrijstelling van de salarisnorm. Wie onder de doelgroep wetenschappers valt is nog niet duidelijk.

Grensgevallen

Als de salarisnorm in een kalenderjaar niet wordt gehaald, vervalt de 30%-regeling vanaf dat jaar voor de rest van de looptijd van de beschikking. In sommige gevallen moet dan de onbelast uitbetaalde vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar alsnog worden belast.

Om dit te voorkomen, kan de werkgever in een extra salarisverwerking aan het einde van het jaar de onbelaste vergoeding verlagen en het belastbaar loon verhogen. Op deze manier wordt soms op jaarbasis toch de salarisnorm gehaald. De salarislasten voor de werkgever veranderen in dit geval niet of nauwelijks.

Schaarstecriterium

Hoewel de schaarste van de specifieke deskundigheid ook een criterium is om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, zal toetsing hiervan alleen in speciale gevallen plaatsvinden. Bij universiteiten hoeft de schaarste niet apart getoetst te worden.

b. Toetsingsperiodes en looptijden

Beschikkingen met een ingangsdatum van 1 januari 2012 of later hebben een maximale looptijd van acht jaar. De toetsingsperiode kortingsregel wordt verruimd van 10 naar 25 jaar.

Looptijd

Beschikkingen met een ingangsdatum van 1 januari 2012 of later hebben een maximale looptijd van acht jaar. Beschikkingen die afgegeven zijn in 2012 maar een ingangsdatum hebben van vóór 1 januari 2012 houden een maximale looptijd van tien jaar.

Als de werknemer geen gebruik maakt van de 30%-regeling, mogen de aantoonbaar gemaakte extraterritoriale kosten wel onbelast vergoed worden. De termijn hiervoor wordt waarschijnlijk ook teruggebracht tot 8 jaar voor de situaties die onder de nieuwe regeling vallen.

Kortingsregeling

De nieuwe toetsingstermijn voor de kortingsregeling, 25 jaar, geldt alleen voor nieuwe aanvragen na 1 januari 2012. De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort met de lengte van een eerder verblijf en/of arbeidsperiode in Nederland in de voorafgaande 25 jaar, in plaats van de voorafgaande 10 jaar.

Einde looptijd

De 30%-regeling eindigt op de laatste werkdag in Nederland. Dit betekent dat op nabetalingen die bij het einde van het dienstverband nog niet definitief waren de 30% regeling niet meer toegepast mag worden als de medewerker niet meer in Nederland werkt.

Toetsing aan de voorwaarden

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat gedurende de hele looptijd moet worden voldaan aan de voorwaarden, waaronder de salarisnorm. Deze continue toetsing geldt niet voor wetenschappers.

Het toetsingsmoment is niet de datum van indiensttreding of de toekenningsdatum van de 30%-beschikking, maar de eerste werkdag in Nederland. Dit is voornamelijk van belang als de 30%-regeling al eerder bij een andere werkgever is toegepast.

Overgangsregeling

De nieuwe regels gelden niet voor beschikkingen die vóór 1 januari 2007 zijn ingegaan.

Voor beschikkingen die op of na 1 januari 2007 zijn ingegaan, gelden de voorwaarden van vóór 1 januari 2012  gedurende de eerste vijf jaar van de arbeidsperiode in Nederland. Vanaf het zesde jaar wordt gekeken of de medewerker ten tijde van de eerste werkdag voldeed aan de 150-km-voorwaarde.

Daarnaast geldt vanaf maand 61 een toetsing op basis van de salarisnorm, behalve als het gaat om een wetenschapper die valt onder de uitzonderingsregel. Het voldoen aan de salarisnorm wordt vervolgens jaarlijks getoetst.

c. Geografische voorwaarden

Medewerkers, die binnen een straal van 150 km buiten de Nederlandse grens wonen, komen niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Voor promovendi blijft de periode van promoveren in Nederland buiten beschouwing bij de toetsing of de werknemer uit het buitenland is geworven.

De straal van 150 km is gedefinieerd als de hemelsbrede afstand tussen de woonplaats en de dichtstbijzijnde grens met Nederland. De medewerker moet in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland gedurende minimaal 16 maanden buiten deze straal hebben gewoond.

d. Promotieperiode in Nederland telt niet mee

Buitenlandse promovendi in Nederland kunnen na hun promotie toch in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Hun verblijf in Nederland tijdens hun promotie onderzoek wordt hen niet tegengeworpen, bij het toetsen op de voorwaarde 'aanwerving uit het buitenland'.

De promotieperiode in Nederland wordt niet meegeteld bij toetsing op alle criteria, inclusief aanwerving uit het buitenland, de 150km-grensvoorwaarde en de kortingsperiode.

Als de werknemer voor aanvang van het promotietraject al een periode in Nederland verbleef, wordt die periode wel in mindering gebracht op de looptijd van acht jaar.

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.