You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Praktische gevolgen wijzigingen van de 30%-regeling
Info

Praktische gevolgen wijzigingen van de 30%-regeling

26 Jan 2012

Op 1 januari 2012 wijzigde de 30%-regeling. Nu het uitvoeringsbesluit is gepubliceerd, geven we u antwoord op de laatste open vragen over salarisnorm, 150-kilometergrens en doorlopende toetsing.

Geen salariseis voor wetenschappelijk personeel

In de nieuwe 30%-regeling geldt een salarisnorm om de specifieke deskundigheid te beoordelen. Dit geldt echter niet voor werknemers die voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk onderwijs in Nederland komen werken bij een onderzoeksinstelling.

Onder onderzoeksinstellingen worden verstaan:

  • publieke onderzoeksinstellingen die functieprofielen hanteren zoals opgenomen in het universitaire systeem van functieordenen onder de functiefamilie ‘onderzoek en onderwijs’ (01); of
  • publieke onderzoeksinstellingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Er wordt dus aangenomen dat al het wetenschappelijk personeel (inclusief promovendi) van Nederlandse universiteiten specifiek deskundig is in de zin van de 30%-regeling.

Deze uitzondering geldt ook voor werknemers als arts in opleiding tot specialist aan een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie aangewezen opleidingsinstituut.

Salariseis niet-wetenschappelijk personeel

Per 1 januari 2012 is het looncriterium voor specifieke deskundigheid € 35.000. Voor hogeropgeleiden op master- of PhD-niveau jonger dan 30 jaar geldt een verlaagd looncriterium van € 26.931, tot het jaar waarin ze 30 worden.

Tot het loon behoort ook loon dat ontvangen is uit een dienstbetrekking in het buitenland. Daardoor voldoen ook werknemers met een deeltijddienstbetrekking in Nederland en een deeltijddienstbetrekking in het buitenland aan het looncriterium.

Verder mag loon worden herrekend naar een loon op jaarbasis. Daardoor kunnen ook personen die in de loop van het jaar in Nederland komen werken voldoen aan het looncriterium. Loon van een werknemer die uitsluitend in Nederland parttime werkt mag echter niet herrekend worden naar een fulltimesalaris.

Toelichting 150-kilometergrens

De werknemer moet niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook een ingekomen werknemer zijn. De definitie daarvan is: een door een werkgever uit een ander land geworven of naar een werkgever uitgezonden werknemer, die ten minste tweederde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens met Nederland woonde.

Hierdoor kan ook een werknemer die aangeworven wordt vanuit een woonplaats meer dan 150 kilometer van de dichtstbijzijnde Nederlandse grens en die zich vestigt in een gebied minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens, als een ingekomen werknemer worden gezien.

Verder blijft voor promovendi en masters die binnen een jaar na het behalen van hun titel in Nederland gaan werken de periode van verblijf vanwege het behalen van deze titel in dit gebied of in Nederland buiten beschouwing.

Doorlopende toetsing

In de nieuwe regeling is het principe van de tussentijdse toetsing ingrijpend veranderd. In het verleden hoefde pas na vijf jaar een tussentijdse toets plaats te vinden. Nu moeten nieuwe gevallen doorlopend aan de voorwaarden voldoen. Bij indiensttredingen na 1 januari 2012 moet dus gedurende de hele looptijd sprake zijn van een ingekomen werknemer die specifiek deskundig is. De looptijd van de regeling eindigt dus bij een werknemer die niet langer voldoet aan het salariscriterium.

Overgangsregeling

Voor twee groepen is een overgangsregeling getroffen vanwege de aanpassing van de 30%-regeling.

De eerste groep zijn werknemers die in dienst zijn getreden bij een Nederlandse werkgever voor 1 januari 2007 en de regeling toegekend hebben gekregen onder de toen geldende voorwaarden. Zij worden na 1 januari 2012 tijdens de resterende looptijd niet meer getoetst op het criterium ingekomen werknemer en specifieke deskundigheid die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor deze specifieke groep hoeft geen actie ondernomen te worden.

De twee groep bestaat uit werknemers die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 in dienst getreden zijn bij de eerste Nederlandse werkgever, en die de regeling toegekend hebben gekregen onder de toen geldende voorwaarden. Zij moeten vanaf het begin van het zesde jaar getoetst worden aan de nieuwe criteria zoals het looncriterium en de 150-kilometergrens. Voor wetenschappelijk personeel hoeft dan dus alleen naar de 150-kilometergrens gekeken te worden.

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.