You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Europese blauwe kaart ingevoerd
Info

Europese blauwe kaart ingevoerd

23 Jun 2011

Sinds 19 juni 2011 kent Nederland een nieuw verblijfsdoel voor hoogopgeleide vreemdelingen: de Europese blauwe kaart. De blauwe kaart is een apart verblijfsdoel naast de al bestaande nationale kennismigrantenregeling en de onderzoekersrichtlijn. Met de invoering van de Europese blauwe kaart voldoet Nederland aan zijn verplichting om de European Blue Card om te zetten naar nationale wetgeving. In de praktijk voegt de blauwe kaart weinig toe aan de reeds bestaande versoepelde Nederlandse regelingen voor hoger opgeleiden.

Voorwaarden voor de blauwe kaart

De voorwaarden voor verblijf als houder van een Europese blauwe kaart zijn strenger dan die voor verblijf als kennismigrant in Nederland:

  • De salariseis volgens de kennismigrantenregeling ligt op € 50.619 bruto per jaar, voor de houder van een blauwe kaart is dit € 60.000. Beide bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
  • De werknemer moet een arbeidscontract voor minimaal één jaar hebben voor een hooggekwalificeerde baan.
  • De werknemer moet minimaal een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond met een duur van drie jaar of langer. Dit moet de werknemer aantonen door het diploma bij de Nuffic te laten waarderen.

Voordelen van een blauwe kaart

  • De houder van de blauwe kaart en zijn gezinsleden zijn in Nederland vrijgesteld van de TWV plicht.
  • Een voordeel van de Europese blauwe kaart is dat de houder en zijn gezinsleden zich later gemakkelijker in een andere EU-staat kunnen vestigen. Na anderhalf jaar hoeft de houder geen machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)  aan te vragen wanneer hij in een andere lidstaat wil gaan werken. Hij vraagt dan alleen een verblijfsvergunning aan.
  • Na twee jaar rechtmatig verblijf in Nederland kunnen gezinsleden van een houder van de Europese blauwe kaart een verblijfsvergunning voor ‘voortgezet verblijf’ aanvragen. Bij andere doelen is dat pas na drie jaar rechtmatig verblijf in Nederland mogelijk. De gezinsleden moeten dan wel ten minste vijf jaar legaal en onafgebroken op het grondgebied van een EU-lidstaat hebben verbleven.
  • De houder van een Europese blauwe kaart kan na twee jaar rechtmatig verblijf in Nederland op aanvraag de status ‘langdurig ingezeten derdelander’ krijgen. Hij moet dan wel vijf jaar legaal en ononderbroken hebben verbleven op EU-grondgebied en aan de overige voorwaarden voor dit verblijfsdoel voldoen.

Per lidstaat verschillende implementatie

Iedere lidstaat heeft de ruimte om details van de richtlijn op eigen wijze in te voeren. Dat iemand een blauwe kaart in Nederland heeft, betekent dus niet dat hij ook in andere lidstaten aan de eisen voldoet.

Omzetten van vergunningen

Het is niet mogelijk om een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens de richtlijn 2005/71/EC om te zetten naar een verblijfsvergunning als houder van  een Europese blauwe kaart. De toelatingsvoorwaarden zijn namelijk anders. Het is wel mogelijk om een vergunning als kennismigrant om te zetten naar een vergunning als blauwekaarthouder, mits de werknemer voldoet aan alle eisen die voor de blauwe kaart gelden.

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.