You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht ACVZ advies over de hoogte van leges (19 mei 2008)
Info

ACVZ advies over de hoogte van leges (19 mei 2008)

09 Mar 2010

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft, in het kader van de plannen voor een modern migratiebeleid, op verzoek van staatssecretaris van Justitie, N. Albayrak, een advies uitgebracht over de hoogte van de leges voor onder meer inreisvisa (zoals machtigingen tot voorlopig verblijf) en verblijfsvergunningen. Het gaat om legestarieven voor onder andere kennismigranten en studenten. Om Nederland aantrekkelijker te maken voor deze groepen adviseert de ACVZ de leges te verlagen en de administratieve lasten te verlichten.

Het advies getiteld 'Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland', kunt u hier lezen (de aanbevelingen vindt u op pagina 23, in hoofdstuk 6).

Het persbericht van de ACVZ kunt u hier raadplegen.
 
Aanbevelingen Nuffic
De ACVZ heeft voor de totstandkoming van dit advies een enquête uitgezet bij verschillende partijen, waaronder het Mobstacles-team(1) van de Nuffic. Wilt u graag weten wat wij met uw input van de afgelopen jaren hebben geadviseerd aan de ACVZ, leest u dan de tekst hieronder. Hier vindt u tevens in het kort de aanbevelingen van de VSNU aan de ACVZ.


Input Mobstacles en ERA-MORE Team ACVZ onderzoek leges 

Terugkoppeling Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Achtergrond
In het coalitieakkoord van Balkenende IV is afgesproken dat onderzocht wordt in hoeverre de hoogte van leges onnodige belemmeringen oplevert voor de groep van onder andere de kennismigranten, en dat de hoogte van deze leges zo nodig dient te worden aangepast. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. In het kader van dit onderzoek hebben wij begin dit jaar een enquête ontvangen. Het ging vooral over de frequentie en aard van klachten die wij als organisatie ontvangen over de leges.

Input Mobstacles ACVZ enquête

• Hoge legeskosten zijn de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp van gesprek geweest in onze contacten met leden van het netwerk
• De klachten zijn het afgelopen jaar toegenomen nu er meer taken en verantwoordelijkheden bij onderwijsinstellingen zijn komen te liggen. Destijds was immers het argument dat de hoge leges nodig waren om de administratieve kosten te dekken. Nu instellingen meer en meer taken op zich nemen/overnemen van de IND, zou dit gepaard kunnen gaan met een verlaging van de leges.
• Erg hoog zijn de kosten wanneer de student komt voor een periode net iets langer dan drie maanden.
a. Niet MVV-plichtige buitenlandse studenten die slechts een trimester of semester in Nederland willen volgen betalen dan de legeskosten voor een aanvraag verblijfsvergunning.
b. MVV-plichtige studenten betalen zowel leges voor zowel een MVV als verblijfsvergunning.

- Om deze vormen van mobiliteit te bevorderen, zou de Nuffic een tarief naar rato van verblijfsduur zeer toejuichen. 
- Ook hebben wij erop gewezen dat het studenten soms hoge kosten maken voor het laten  legaliseren van documenten, zoals wordt voorgeschreven, terwijl hier vaak in de praktijk helemaal niet naar gevraagd wordt. Men maakt dus soms extra kosten voor iets dat wettelijk noodzakelijk is, maar in de praktijk niet gebruikt wordt.


Input VSNU op basis van input 8 universiteiten

• Niet bijzonder veel klachten te ontvangen met als reden dat de hoge legekosten vooraf bekend bij de student en daarmee al betrokken in de afweging
• Klachten die binnenkomen gaan vooral over gezinshereniging en wijziging beperking: doorstroom van Bachelor naar Master bijvoorbeeld.
• Relatief hoog zijn de leges voor studenten die hier voor een kortere periode zijn.

 

1. Het Mobstacles-Team, is het team binnen Nuffic dat zich actief bezighoudt met praktische belemmeringen voor de binnenkomende buitenlandse studenten, onderzoekers en gast-docenten. Zij zijn daarmee ook actief voor Euraxess.

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.