You are here: Home Employers (in Dutch) Immigratieprocedures Lang verblijf Gastdocenten
Info

Gastdocenten

15 Jul 2014

Op deze pagina vindt u informatie over gastdocenten. Voor deze groep bestaan geen aparte verblijfsprocedures, zoals het geval is voor bijvoorbeeld kennismigranten. De procedures voor het doel ‘arbeid in loondienst’ moeten worden gevolgd.

Wie is een gastdocent?

Gastdocenten geven gastcolleges aan een universiteit, hogeschool of instelling voor hoger internationaal onderwijs, of aan een onderzoeksinstelling die gelieerd is aan, of werkzaam is op het terrein van een universiteit, hogeschool of instelling voor hoger internationaal onderwijs.

Geen tewerkstellingsvergunning

Voor gastdocenten hoeft u geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen indien de gastcolleges voor de duur van maximaal drie jaar worden gegeven. Als de docent langer dan drie jaar gastcolleges geeft moet wel een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

Type aanvraagprocedure

Voor gastdocenten die langer dan 90 dagen in Nederland zullen verblijven kan op twee manieren legal verblijf in Nederland worden geregeld. Als instelling kunt u de procedure Arbeid in loondienst volgen, waarbij de gastdocent TWV vrij is tot een maximum van drie jaar.

Echter, als u als werkgever een erkend referent bent, is het is ook mogelijk om een gastdocent naar Nederland te halen als kennismigrant. De gastdocent krijgt dan een verblijfsvergunning "Arbeid als kennismigrant, andere arbeid toegestaan met TWV". U hoeft dan minder documenten te overleggen bij de 1e aanvraag en bij eventuele verlengingen. U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig en de verblijfsvergunning kan worden verleend voor maximaal 5 jaar.

Gebruikmaken van de kennismigrantregeling

Om gebruik te maken van de kennismigrant regeling moet uw instelling bekend zijn bij de IND als erkend referent. Als erkend referent heeft u een aantal rechten en plichten. Als erkend referent bent u niet verplicht om de verkorte procedure te volgen. De procedure 'Arbeid in loondienst', die door alle in Nederland gevestigde werkgevers gebruikt kan worden, blijft ook voor u open staan.

Erkend referent

Als erkend referent heeft u de volgende plichten:

  • Zorgplicht: hieronder wordt verstaan de plicht van de erkend referent om ervoor te zorgen dat de vreemdelingen zorgvuldig worden geselecteerd en de vreemdeling op de hoogte is van zijn rechten en plichten ihkv de immigratie wetgeving.  
  • Informatieplicht: als erkend referent bent u verplicht om wijzigingen door te geven aan de IND die van invloed kunnen zijn op het verblijfsrecht van de vreemdeling. Hieronder valt ook de afmeldplicht.
  • Administratie- en bewaarplicht; De erkend referent is verplicht om relevante informatie over haar werknemers te verzamelen en te bewaren (minimaal 5 jaar).
  • Uw instelling staat garant voor bepaalde kosten die uit het verblijf van de gastdocent kunnen voortvloeien. Door uw gast af te melden vervalt de garantstelling.

Als erkend referent heeft u de volgende voordelen:

  • U kunt gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure. De IND streeft ernaar binnen 2 weken te beslissen op een aanvraag. Als een tewerkstellingsvergunning is vereist, is dat 7 weken.
  • U hoeft minder bewijsstukken aan de IND te sturen. In veel gevallen volstaat een eigen verklaring. Daarin geeft u aan dat de buitenlandse werknemer voldoet aan alle voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland. De bewijsstukken die u van de werknemer hebt gekregen, bewaart u in uw administratie.
  • Erkende referenten kunnen de IND benaderen via het e-mailadresarbeid@ind.minvenj.nl.

Kosten

Een overzicht van de leges kunt u vinden op de IND website.

Gezinsleden

Gastdocenten mogen hun gezinsleden mee naar Nederland nemen als aan de algemene voorwaarden voor verblijf in het kader van gezinshereniging wordt voldaan (zoals het aantonen van de gezinsband en het beschikken over voldoende middelen van bestaan).

Lees meer over de MVV en VVR procedures voor gastdocenten en hun gezinsleden.

Document Actions